Route21

 

      Route21

Contactpersoon:
Frans van Neerbos (saMBO-ICT)

Voor meer informatie
info@sambo-ict.nl 

Corona-maatregelen Route21

Beste mensen,

In alle hectiek waarin we zijn beland heeft Route21 niet de hoogste prioriteit. Desondanks doe ik mijn best om binnen alle mogelijkheden de voortgang erin te houden. Met alle betrokkenen vanuit de scholen, die de ruimte hebben om hieraan bij te dragen, gaan we voorlopig virtueel bijeenkomen. Het plan van aanpak wordt daarop aangepast zodat we eind dit jaar het optimale kunnen opleveren. Met nadruk "optimaal" en niet "maximaal", omdat saMBO-ICT de scholen waar mogelijk wil helpen in deze situatie en haar prioriteiten daarop aanpast.

Frans

Huidige situatie

De Triple A-architectuur is in 2007 en de jaren erna ontwikkeld en wordt al vele jaren gebruikt door mbo-scholen om te komen tot functionele eisen aan ICT-systemen in aanbestedingstrajecten. Het biedt een uniforme structuur en terminologie die binnen veel scholen intern wordt gebruikt voor de inrichting van ICT-systemen en onderwijs-ondersteunende processen.

De MBO Raad (Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering) heeft in navolging op de Procesarchitectuur Examinering, de afgelopen periode een procesmodel ontwikkeld ten behoeve van onderwijsteams. Deze Teamplaat Onderwijskwaliteit (TPO) richt zich met name op de inrichting en uitvoering van onderwijsprocessen. Bij de ontwikkeling van deze plaat is ook gekeken naar de procesmodellen en use cases van de Triple A-architectuur. Gezien het doel en de doelgroep is het model anders ontworpen en zijn bijvoorbeeld procesketens en casussen toegevoegd voor de herkenning van de complexe problematiek in onderwijsteams.

Ontwikkelen nieuwe referentiearchitectuur

In de overleggen tussen de MBO Raad en saMBO-ICT is geconstateerd dat het niet wenselijk is dat er verschillende modellen rondom dezelfde onderwerpen naast elkaar bestaan met een afwijkende structuur en terminologie, die elkaar overlappen. Het doel van deze modellen is juist om binnen scholen en tussen scholen (inclusief externen, zoals inspectie, susteembouwers, leveranciers e.d.) de aansluiting en samenwerking te bevorderen door eenduidig taalgebruik en definities.

In het verlengde daarvan zien we dat de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs, de ervaringen met leveranciers en de toenemende behoefte aan collectieve oplossingen de totstandkoming van een eenduidige referentiearchitectuur nodig maakt. Een goede referentiearchitectuur helpt ons om binnen instellingen de processen en systemen beter op elkaar af te stemmen, en bevordert de afstemming binnen de instellingen tussen de verantwoordelijken voor het onderwijs, de bedrijfsvoering en ict. Het is een krachtig instrument in de communicatie binnen de sector en in de richting van leveranciers.

Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van een nieuwe referentiearchitectuur die duurzaam gebruikt kan worden voor de komende 10 jaar, waarmee de bestaande en inmiddels 10 jaar oude Triple-A-architectuur en de Teamplaat Onderwijskwaliteit (inclusief de referentiearchitectuur examinering) worden vervangen. Een waardevolle toevoeging op de huidige architecturen is het informatiemodel. Dit is een belangrijk model voor het bewaken van de integriteit van gegevens bij het maken van koppelingen en analyses, en de vertrouwelijkheid van gegevens in het kader van informatiebeveiliging en de AVG.
Deze nieuwe referentiearchitectuur is de kern die door middel van verschillende views gebruikt kan worden door alle doelgroepen binnen een school. Hiermee wordt de kwaliteit van het mbo-onderwijs toekomstbestendig ondersteund, omdat het uiteindelijk structuur biedt aan alle doelgroepen binnen een school. Het levert daarmee een onmisbare bijdrage aan de uitvoering van de strategische digitaliseringsagenda MBO 2018-2022 en verder.

Op korte termijn is de eerste stap om te komen tot een nieuwe referentiearchitectuur het harmoniseren van de bestaande Triple-A en Teamplaat Onderwijskwaliteit. Deze kunnen dan naast elkaar gebruikt worden zonder tot verwarring over begrippen en definities te leiden.

Wat is er tot nu gebeurd?

  • 16 Mei 2019 was de kick off in Leusden met een aantal betrokkenen vanuit scholen, de MBO Raad en saMBO-ICT
  • 9 Juli 2019 is de opzet voor een Plan van Aanpak besproken met de mensen die aanwezig konden zijn vanuit de Leusden-groep

De planning voor de vervolgstappen is:

  • Zo snel mogelijk akkoord op het plan van aanpak van de MBO Raad
  • Januari 2020 de oplevering van de harmonisatie van Triple A en de Teamplaat Onderwijskwaliteit
  • Januari 2021 de oplevering van een nieuwe referentiearchitectuur in de vorm van een "kern-kubus" op basis waarvan views voor voor de verschillende gebruikersgroepen gemaakt kunnen worden