Vroegtijdige aanmelding

Contactpersoon:

Wiebe Buising,
Procesregisseur (namens de stuurgroep van de VO-raad, PO-raad, MBO Raad en VNG)

 

Wat wordt bedoeld met voorziening vroegtijdig aanmelden?

In de wetgeving rondom vroegtijdig aanmelden en toelatingsrecht worden instellingen verplicht om aan het voortgezet onderwijs door te geven wanneer een leerling van de betreffende school zich in het mbo heeft aangemeld.
Voor het registeren van aanmeldingen is de school verantwoordelijk. Elke aanmelding dient direct doorgegeven te worden en daarnaast moet het landelijk dekkend zijn. Wanneer een leerling uit Groningen zich aanmeldt bij een mbo instelling in Rotterdam moet ook die aanmelding worden doorgegeven.

De voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA) werkt als een soort postbus voor de instellingen in het mbo. Via die postbus worden alle aanmeldingen die bij instellingen binnenkomen, doorgestuurd naar de juiste instelling in het voortgezet onderwijs of naar de woongemeente van de leerling. Daar hoeft een mbo-instelling niets anders voor te doen dan het verzorgen van een goede registratie. Dat kan natuurlijk ook via een voorziening voor centraal aanmelden, maar dat is geen eis.

Er moeten, volgens de wetgeving, vijf statussen worden doorgegeven:

  • Aangemeld
  • Aan de betrokkene is een onderwijsovereenkomst aangeboden
  • De aanmelding leidt niet tot een inschrijving
  • De aanmelding is ingetrokken
  • De betrokkene is ingeschreven

De wetgeving heeft als doel om te bewaken dat leerlingen uit het voorgezet onderwijs aankomen in het mbo. Daaraan gekoppeld zijn de verplichting om zich voor 1 april aan te melden en het recht op toelating.

Waarom zouden we dat willen?

De wetgeving verplicht instellingen om deze statussen door te geven, direct en landelijk dekkend. Dat zou een instelling natuurlijk zelf kunnen regelen. Er zijn echter een aantal argumenten om met een landelijke postbus te werken:

  • De juiste adressering van de statussen – Om statussen geautomatiseerd te versturen is het nodig om het ‘elektronische adres’ te kennen van de school voor voortgezet onderwijs. De voorziening regelt dit centraal voor alle instellingen.
  • Beperking administratieve last – De school stuurt, elektronisch, de statussen van de aanmeldingen door aan de postbus. Het hoeft geen extra handelingen te verrichten.
  • Inzicht in meervoudige aanmeldingen – Elke inschrijving gaat gepaard met gemiddeld twee aanmeldingen. Dat levert uitdagingen op in het kader van de bedrijfsvoering. Meer inzicht is nodig om er iets aan te kunnen doen.

Wanneer is het klaar?

In het voorjaar van 2018 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De voorziening is in bedrijf voor de aanmeldingen ten behoeve van het cursusjaar 2019/2020. De voorziening wordt gebouwd en getest in 2018.

Het is noodzakelijk dat de student informatie systemen (SIS) van instellingen hierop aansluiten.

Wat gaat het kosten en wie gaat het beheren?

De bouw van de voorziening kost ongeveer 250.000 euro voor de mbo-postbus (koppelpunt mbo). Jaarlijks is een bedrag van 150.000 euro nodig voor het beheer, support en monitoring. Deze middelen worden door de overheid ter beschikking gesteld.

Het beheer wordt ondergebracht in een de entiteit MBO-Voorzieningen, een coöperatieve vereniging waar de deelnemende instellingen directe invloed hebben op het gebruik en de verdere ontwikkelingen. Daarmee is de voorziening van en voor de sector. Het beheer wordt gecombineerd met het beheer van de voorziening voor vroegtijdige aanmelding.

Programma:

Medio 2016 zijn een stuurgroep en een projectgroep ingericht, waaraan de MBO Raad, de VO-raad, de PO-raad, de VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW deelnemen. In de stuurgroep is afgesproken dat de voorziening vroegtijdig aanmelden een publieke voorziening wordt, van het onderwijsveld. De projectgroep heeft de opdracht gekregen om de voorziening verder uit te werken.

Bijlagen