Vroegtijdige aanmelding

Contactpersoon:

Wiebe Buising,
Procesregisseur (namens de stuurgroep van de VO-raad, PO-raad, MBO Raad en VNG)

In het wetsvoorstel “aanmelddatum en toelatingsrecht mbo” wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april 2017 in het mbo ingevoerd, met daarnaast de plicht voor scholen en instellingen om een beperkte gegevensset over aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Kort samengevat dienen de vo-scholen aan te geven welke leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen en de mbo-instellingen dienen vanaf 1 april 2017 de status van de aanmelding van deze leerlingen te melden aan de vo-scholen en in een aantal gevallen aan de gemeente. Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt de ontwikkeling en implementatie van een ICT-informatiesysteem, een voorziening vroegtijdig aanmelden, voorbereid. Medio 2016 zijn een stuurgroep en een projectgroep ingericht, waaraan de MBO Raad, de VO-raad, de PO-raad, de VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW deelnemen. In de stuurgroep is afgesproken dat de voorziening vroegtijdig aanmelden een publieke voorziening wordt, van het onderwijsveld. De projectgroep heeft de opdracht gekregen om de voorziening verder uit te werken.

Documenten