Professionalisering

Activiteiten in 2015

In 2015 wordt in het iFoV programma voortgeborduurd op in 2014 gestarte activiteiten.

1. PvE ICT ondersteuning Bekwaamheidsontwikkeling personeel

De minister benadrukt in FoV het belang van gestructureerde en voortdurende aandacht voor bekwaamheidsontwikkeling van docenten, teamleiders en teams.

Uit contacten met het veld en uit de MBO15 publicatie ‘HRM op orde en de professionaliseringslat omhoog’ (aug 2013), blijkt dat deze processen niet altijd goed zijn ingeregeld en dat ze niet altijd adequaat digitaal ondersteund worden. Met name op dit laatste punt wordt vanuit het iFoV programma een bijdrage geleverd.

Voorzien is een zelfde resultaat uitgaande van een te construeren procesmodel zoals bij het iFoV thema Onderwijstijd. Met een aantal belanghebbenden bij dit thema is overlegd over inhoud en aanpak. Aansluiting is gezocht bij de MBO15 Focusgroep HR. Aansluiting bij een activiteit van een viertal ROC’s en de Argumentenfabriek om een beschrijving te maken van de stappen die een instelling moet maken om van fase 1 (PenO) via fase 2 (HRM) naar fase 3 (HRD) te geraken, bleek voor de hand te liggen.

In het 3e kwartaal van 2014 is gestart met de constructie van dat procesmodel.

In 2015 wordt hier verder een vervolg aan gegeven.

Dit onderdeel van het programma helpt HRM-managers met het in kaart brengen van de eisen die gesteld dienen te worden aan ondersteunende systemen. Dit onderdeel zorgt dus niet voor de vernieuwing van het HR-beleid en –uitvoering zelf, maar ondersteunt deze wel door de beoogde inzet van adequate digitale tools. De scope van dit thema richt zich op de processen betreffende bekwaamheidsontwikkeling.

2. eDidactiek (in de vakopleiding van) docenten

Doelstelling van deze activiteit is om uiteindelijk het gehalte eDidactiek in de opleidingen van docenten te vergroten, zodat zij al bij aantreden binnen de school ook op dit gebied bekwaam zijn. Nu wordt e.e.a. pas gedurende de schoolloopbaan bijgebracht. In 2014 is in samenwerking met Kennisnet een een Hoe?Zo! publicatie ontwikkeld die ingaat op de eDidactiek. 
In deze publicatie wordt ook aandacht worden geschonken aan de rol die bestuurders hebben richting de opleidingen voor instromende docenten (lerarenopleidingen, opleidingen voor het pedagogisch-didactisch getuigschrift). 
De bestaande kennis over eDidactiek zal in deze publicatie worden meegenomen.

eDidactiek is eigenlijk gewoon didactiek. Het is het combineren van een onderwijsinhoudelijke vraag met werkvormen en de middelen die de docenten of docententeams daarbij kunnen inzetten. Daarbij hoeft het meest adequate middel niet noodzakelijk ICT te zijn. Ook in de werkvormen zijn er meer mogelijkheden dan alleen klassikale instructie of het gebruik van een digitaal oefenprogramma. Met eDidactiek gaat het dus om het verrijken van het assortiment werkvormen en de vulling van de gereedschapskist met digitale middelen. Basis is echter dat docenten in staat zijn de juiste keuzes te maken. In de opleiding van docenten wordt aan eDidactiek tot dusver geen aandacht geschonken.

Daarnaast is het belangrijk dat docenten weten hoe hun eigen handelen aangepast moet worden aan de gekozen vorm en in te zetten digitale middelen. Het begeleiden van een groep die bezig is met een project, moet anders zijn dan bij een klassikale instructie. En bovendien is niet iedere groep gelijk

In dit iFoV onderdeel worden instellingen en met name teams en docenten ondersteund bij hun keuzes met simpele, makkelijk inzetbare digitale middelen.

Gedacht wordt aan het verzamelen van het beschikbare scala van digitale hulpmiddelen en het presenteren (labelen) ervan in onderwijskundige termen, cq hun (evidence based) onderwijskundige toegevoegde waarde.

Professionalisering gerelateerde berichten:

Miniconferentie Bruggen bouwen 30 januari, 2019 - Op woensdag 30 januari organiseerden saMBO-ICT en Kennisnet, samen met het Friesland College de miniconferentie “Bruggen Bouwen in het Hoge Noorden”, als startpunt voor de pilot Bruggen Bouwen met de vier Noordelijke mbo’s. Vanuit Deltion, Noorderpoort, Friese Poort en Friesland College namen zo’n 50 i-coaches deel aan een aantrekkelijk programma over leren met ict. Michel...
Juridisch Kader bijgewerkt naar aanleiding van het servicedocument schoolkosten 4 oktober, 2018 - Het middelbaar beroepsonderwijs is volop in beweging en de leermiddelenmarkt beweegt mee. Leveranciers van leermiddelen reageren op de ontwikkelingen in het onderwijs met leermiddelen die aansluiten bij de herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen. En ook de voortschrijdende inzet van ict in het onderwijs leidt tot nieuw aanbod van leermiddelen. Met dit voortdurend wijzigende aanbod ontstaan...
Kennismaking Leermiddelen Analyse Tool – dinsdagmiddag 13 november 2018 2 oktober, 2018 - Uitnodiging Kennismaking en kennisdeling Leermiddelen Analyse Tool van saMBO-ICT Voor wie: Alle mbo-instellingen in Zuid/Oost Nederland, voor it- en informatiemanagers en contactpersonen leermiddelen, beleidsmedewerkers leermiddelenbeleid  Waar: op locatie van Summa College – Eindhoven  Wanneer: dinsdagmiddag 13 november 2018 – 13:00 tot 15:00 uur  Toelichting: Op 13 november a.s. organiseert saMBO-ICT organiseert op locatie van het...
Deelnemen aan de Community of Practice Leren en ict 5 september, 2018 - De Community of Practice Leren en ict (CoP Leren en ict) biedt komend schooljaar (2018-2019) een leer- en werkgemeenschap voor mbo-docenten en teammanagers die in hun onderwijs een stap willen maken met thema’s zoals gepersonaliseerd leren, 21e eeuwse vaardigheden, blended learning. Met elkaar en met experts worden eigen praktijkvragen beantwoord. Van harte uitgenodigd om mee...
Bruggen Bouwen met i-coaches 14 juni, 2018 - Succesfactoren voor i-coaches in het mbo Ict-bekwaamheid van docenten in het mbo verbeter je met behulp een i-coach: iemand die de verbinding maakt tussen onderwijs en ict. Maar hoe doe je dat? In de nieuwe publicatie ‘Bruggen bouwen’ vind je de optimale aanpak die Kennisnet en saMBO ICT ontdekten bij 12 instellingen. Binnen de mbo...