Professionalisering

Activiteiten in 2015

In 2015 wordt in het iFoV programma voortgeborduurd op in 2014 gestarte activiteiten.

1. PvE ICT ondersteuning Bekwaamheidsontwikkeling personeel

De minister benadrukt in FoV het belang van gestructureerde en voortdurende aandacht voor bekwaamheidsontwikkeling van docenten, teamleiders en teams.

Uit contacten met het veld en uit de MBO15 publicatie ‘HRM op orde en de professionaliseringslat omhoog’ (aug 2013), blijkt dat deze processen niet altijd goed zijn ingeregeld en dat ze niet altijd adequaat digitaal ondersteund worden. Met name op dit laatste punt wordt vanuit het iFoV programma een bijdrage geleverd.

Voorzien is een zelfde resultaat uitgaande van een te construeren procesmodel zoals bij het iFoV thema Onderwijstijd. Met een aantal belanghebbenden bij dit thema is overlegd over inhoud en aanpak. Aansluiting is gezocht bij de MBO15 Focusgroep HR. Aansluiting bij een activiteit van een viertal ROC’s en de Argumentenfabriek om een beschrijving te maken van de stappen die een instelling moet maken om van fase 1 (PenO) via fase 2 (HRM) naar fase 3 (HRD) te geraken, bleek voor de hand te liggen.

In het 3e kwartaal van 2014 is gestart met de constructie van dat procesmodel.

In 2015 wordt hier verder een vervolg aan gegeven.

Dit onderdeel van het programma helpt HRM-managers met het in kaart brengen van de eisen die gesteld dienen te worden aan ondersteunende systemen. Dit onderdeel zorgt dus niet voor de vernieuwing van het HR-beleid en –uitvoering zelf, maar ondersteunt deze wel door de beoogde inzet van adequate digitale tools. De scope van dit thema richt zich op de processen betreffende bekwaamheidsontwikkeling.

2. eDidactiek (in de vakopleiding van) docenten

Doelstelling van deze activiteit is om uiteindelijk het gehalte eDidactiek in de opleidingen van docenten te vergroten, zodat zij al bij aantreden binnen de school ook op dit gebied bekwaam zijn. Nu wordt e.e.a. pas gedurende de schoolloopbaan bijgebracht. In 2014 is in samenwerking met Kennisnet een een Hoe?Zo! publicatie ontwikkeld die ingaat op de eDidactiek. 
In deze publicatie wordt ook aandacht worden geschonken aan de rol die bestuurders hebben richting de opleidingen voor instromende docenten (lerarenopleidingen, opleidingen voor het pedagogisch-didactisch getuigschrift). 
De bestaande kennis over eDidactiek zal in deze publicatie worden meegenomen.

eDidactiek is eigenlijk gewoon didactiek. Het is het combineren van een onderwijsinhoudelijke vraag met werkvormen en de middelen die de docenten of docententeams daarbij kunnen inzetten. Daarbij hoeft het meest adequate middel niet noodzakelijk ICT te zijn. Ook in de werkvormen zijn er meer mogelijkheden dan alleen klassikale instructie of het gebruik van een digitaal oefenprogramma. Met eDidactiek gaat het dus om het verrijken van het assortiment werkvormen en de vulling van de gereedschapskist met digitale middelen. Basis is echter dat docenten in staat zijn de juiste keuzes te maken. In de opleiding van docenten wordt aan eDidactiek tot dusver geen aandacht geschonken.

Daarnaast is het belangrijk dat docenten weten hoe hun eigen handelen aangepast moet worden aan de gekozen vorm en in te zetten digitale middelen. Het begeleiden van een groep die bezig is met een project, moet anders zijn dan bij een klassikale instructie. En bovendien is niet iedere groep gelijk

In dit iFoV onderdeel worden instellingen en met name teams en docenten ondersteund bij hun keuzes met simpele, makkelijk inzetbare digitale middelen.

Gedacht wordt aan het verzamelen van het beschikbare scala van digitale hulpmiddelen en het presenteren (labelen) ervan in onderwijskundige termen, cq hun (evidence based) onderwijskundige toegevoegde waarde.

Professionalisering gerelateerde berichten:

Docentprofessionalisering op ict-bekwaamheid: wat is jouw rol? 20 januari, 2021 - Het middelbaar beroepsonderwijs heeft de taak om studenten een kansrijke start te geven. Om ze voor te bereiden op een toekomst in een maatschappij die in hoog tempo digitaliseert. Waardoor het beroepenveld steeds harder roept om een veranderde set aan vaardigheden. Ict speelt een belangrijke rol om in te kunnen spelen op de snelle veranderingen....
Nieuwsbrief 79 is uit! 16 januari, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​ 41e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​ digitalisering, Digitaal burgerschap, Route21, VVA, RIO, BCLD, CA, Bruggen Bouwen, Implementatie ECK iD, ICT Monitor, Benchmark IBP/E, Community of Practice, Vragen van en aan collega’s.  
Onze presentaties CvI conferentie 27 & 28 maart 2019 3 april, 2019 - Vorige week woensdag en donderdag, 27 en 28 maart 2019 hadden saMBO-ICT en Kennisnet voor onze presentaties een eigen skybox tot onze beschikking, waar bezoekers van onze workshops werden getrakteerd op een heerlijke tropische ‘mocktail’. In onze gezellige, multifunctionele ruimte hebben we met kleinere en grotere groepen prima sessies gehad. We hadden vooraf gekozen voor...
Bruggen Bouwen: Masterclass en Peergang 26 maart, 2019 - Leergang gaat mbo instellingen helpen om de i-coach in stelling te brengen Tijdens de CVI conferentie is door Kennisnet en saMBO-ICT de leergang i-coaches in het mbo onderwijs gelanceerd. Op basis van de inzichten uit een onderzoek naar de inzet van i-coaches in het mbo zijn twee trajecten ontwikkeld die direct na de zomer worden...
Miniconferentie Bruggen bouwen 30 januari, 2019 - Op woensdag 30 januari organiseerden saMBO-ICT en Kennisnet, samen met het Friesland College de miniconferentie “Bruggen Bouwen in het Hoge Noorden”, als startpunt voor de pilot Bruggen Bouwen met de vier Noordelijke mbo’s. Vanuit Deltion, Noorderpoort, Friese Poort en Friesland College namen zo’n 50 i-coaches deel aan een aantrekkelijk programma over leren met ict. Michel...