Bestuur en team

Bestuur

Ben Geerdink, voorzitter

Voorzitter College van Bestuur van Rijn IJssel College. Voordat Ben in oktober 2010 naar Rijn IJssel ging was hij lid van het college van bestuur van ROC Mondriaan te Den Haag. Daarvoor heeft hij verschillende functies vervuld binnen het ministerie van Justitie. Ben is in verband met zijn voorzitterschap van saMBO-ICT vanuit de MBO Raad voorgedragen en benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Kennisnet.

CorvanGerven

Cor van Gerven

Drs. C.L.E.M. van Gerven is vicevoorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College/School voor de Toekomst. Hij studeerde Economie in Tilburg en is vanuit een docentenfunctie in 1979 in het VO en later de MEAO, via (adjunct-)directeur doorgegroeid naar een positie van bestuurder bij het Koning Willem I College. Stond in 2008 mede aan de basis van een succesvolle opzet van een landelijk netwerk op het gebied van facilitaire samenwerking van de MBO-instellingen (FSR). Cor gaat zich nu inzetten voor een verdere verbetering van toepassingen en gebruik van ICT in het MBO.

PeterVrancken

Peter Vrancken

Peter Vrancken is voorzitter van het college van bestuur van het Da Vinci College. Hij werkt sinds maart 2006 bij deze instelling, eerst als lid en daarna als voorzitter van het college van bestuur. Hij is tevens bestuurslid van de MBO Raad.
Daarvoor was hij werkzaam bij het ministerie van OCW en plaatsvervangend directeur van het Instituut voor Onderzoek- en Overheidsuitgaven.

Gerard Oud

Gerard Oud is lid van het college van bestuur van het Clusius College.  Hij werkt sinds 1982 bij deze instelling. Hij is begonnen als docent levensmiddelentechnologie en vanuit het docentschap is hij in het jaar 2000 in zijn huidige functie terecht gekomen.  Hiernaast is hij actief in zowel enkele regionale bestuurlijke gremia als in enkele landelijke. Trefwoorden hierbij zijn: Passend onderwijs, behoefte arbeidsmarkt, kwaliteit, examinering, informatie en digitalisering.

 

Team

Jan Bartling2

Jan Bartling, manager

Het behartigen van de belangen van de MBO instellingen staat voorop bij saMBO-ICT. Jan Bartling kan daarbij uitgaan van de ervaringen in het MBO. Voordat hij manager werd bij saMBO-ICT was hij zo’n 10 jaar manager I&A bij ROC Aventus. Vanuit saMBO-ICT vertegenwoordigt Jan op het gebied van ICT de MBO sector bij verschillende activiteiten, overleggen en projecten. Onder andere neemt hij deel aan de programmagroep van het Samenwerkingsplatform, als lid van de programmaraad van Kennisnet of in de stuurgroep van het project “Borging Triple A”.

Esther Schoutema2

Esther Schoutema, secretaresse

Heb je contact met het kantoor van saMBO-ICT dan is de kans groot dat je Esther of Tiny aan de lijn krijgt. Zij zijn onze steun en toeverlaat voor alle back-office activiteiten.

Tiny Verbeek

Tiny Verbeek, secretaresse

Heb je contact met het kantoor van saMBO-ICT dan is de kans groot dat je Esther of Tiny aan de lijn krijgt. Zij zijn onze steun en toeverlaat voor alle back-office activiteiten.

Bert van Daalen

Bert van Daalen

Vanuit zijn functie als Informatiemanager bij Wellantcollege is Bert twee dagen per week gedetacheerd werkzaam bij saMBO-ICT in uiteenlopende rollen. Bert is onderwijskundige van huis uit, heeft jarenlang zelf lesgegeven en bekleedde de afgelopen jaren binnen Wellantcollege diverse functies. Vanuit saMBO-ICT begeleidt Bert een aantal gebruikersgroepen en participeert hij in diverse (landelijke) projecten en overleggen.

Henk-Jan van Ginkel

Henk-Jan van Ginkel, coördinator

Henk-Jan van Ginkel heeft jaren gewerkt als projectleider en coördinator van BVE-Platform. Zijn taak als initiator en bewaker van de belangen en de agenda van gebruikersgroep nOISe is sinds het starten van gebruikersgroepen Magister, EduArte en Edictis/education online uitgebreid. Henk-Jan vertegenwoordigt de gebruikers in allerhande overleg rond BRON, zoals met DUO en het Ministerie van OCW. Daarnaast is hij samen met Esther actief in het organiseren van de alom bekende saMBO-ICT gebruikersdagen en andere kennisdelings- en gebruikersbijeenkomsten. Ook levert hij zijn bijdrage aan diverse projecten, zoals Herziening kwalificatiestructuur en Doorontwikkelen BRON.

Willem Karssenberg

Willem Karssenberg, Media adviseur

Na meer dan 30 jaar werkzaam te zijn geweest bij Drenthe College werkt Willem Karssenberg sinds 2012 als adviseur bij saMBO-ICT. In zijn takenpakket heeft hij de zorg voor de website, de groepsomgeving en andere nieuwsvoorzieningen zoals de nieuwsbrief. Daarnaast begeleidt hij het netwerk van mbo ambassadeurs en zorgt hij samen met de programmacommissie voor de organisatie van de kennisdelingsbijeenkomsten Office 365. Willem is gefascineerd door de mogelijkheden die ICT bieden in het onderwijs en schrijft daar regelmatig over op zijn weblog.

Joop van Schie, adviseur MBOpack

Met bijna 40 jaar onderwijservaring waarvan 35 jaar in de sector MBO mag je Joop best een dinosaurus noemen. Wel eentje die nog niet is uitgestorven. Joop heeft zich de laatste 10 jaar nagenoeg uitsluitend bezighouden met het ontwikkelen van onderwijsbenodigdhedenbeleid in het Albeda College en na zijn pensionering in 2016 die ervaring meegenomen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het programma MBOcloud/-pack. Zijn belangrijkste drijfveren zijn de reductie van schoolkosten voor studenten en de reductie van werkdruk voor docenten. Het onderwerp verdient als strategische component van het primair proces ook bestuurlijke aandacht en daarom is er in het afgelopen jaar, naast de ontwikkeling van een hub, veel aandacht geweest voor de juridische kaders en de ontwikkeling van de (ECK-) contentketen.

Maaike Stam

Maaike Stam, programmamanager MBOpack

Na meer dan 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij het ROC van Amsterdam, is Maaike momenteel parttime verbonden aan saMBO-ICT als programmamanager MBOcloud. De doelstelling van dit programma is zowel het gezamenlijk te ontwikkelen van een visie op het gezamenlijk gebruik van clouddiensten als de concrete uitvoering van dit gezamenlijk gebruik. Binnen het programma wordt ook de overlap met het LiMBO/ECK2 programma geborgd en wordt zoveel mogelijk samengewerkt met stichting SURF, Kennisnet en SURFnet.

Edith Hofstede, programmamanager Onderwijslogistiek

Vanuit haar mbo-instelling mboRijnland is Edith gedetacheerd voor één dag in de week bij saMBO-ICT als programmamanager onderwijslogistiek. Zowel mboRijnland, saMBO-ICT als zijzelf maken in deze opdracht gebruik van elkaars kracht. Bijzonder is het om te ervaren dat beiden het belang zien in een brede ontwikkeling en kennisdeling van vakexperts in het mbo en hier alle ruimte voor biedt. Namens saMBO-ICT zet zij het onderwerp onderwijslogistiek op de mbo agenda, houdt het netwerk actief, verleent haar bijdrage aan de leergang en masterclass onderwijslogistiek, is betrokken bij de ontwikkeling van het referentiemodel onderwijslogistiek in het mbo en haalt het net op uit mbo-land als het gaat om de ondersteuningsbehoefte op dit dynamische onderwerp. Op de vele conferenties en andere netwerken waar saMBO-ICT bij betrokken is, deelt zij de opgedane kennis en ervaringen met andere geïnteresseerden uit het onderwijs.

Martijn Bijleveld, adviseur onderwijs & ict

Al meer dan 20 jaar ervaring op het snijvlak van onderwijs en ict, als zelfstandig adviseur en tot januari 2018 als beleidsadviseur bij ROC A12. Sinds april 2018 werkt Martijn Bijleveld als adviseur bij saMBO-ICT. Martijn begeleidt het netwerk van mbo-ambassadeurs en zorgt samen met de programmacommissie voor de organisatie van de kennisdelingsbijeenkomsten Office 365. Daarnaast is hij betrokken bij het programma Bruggen Bouwen.